Användarvillkor

LÄS FÖLJANDE VILLKOR OCH ANVÄNDNINGSVILLKOR NOGGRANT INNAN DU ANVÄNDER DENNA WEBBPLATS. Alla användare av denna webbplats samtycker till att åtkomst till och användning av denna webbplats är föremål för följande villkor och annan tillämplig lag. Om du inte godkänner dessa villkor, använd inte denna webbplats.

Upphovsrätt

Hela innehållet som ingår på denna webbplats, inklusive men inte begränsat till text, grafik eller kod, är upphovsrättsskyddat som ett kollektivt verk enligt USA och andra upphovsrättslagar, och är White Lotus Anti Aging LTD:s egendom. Det kollektiva arbetet inkluderar verk som är licensierade till White Lotus Anti Aging LTD. Copyright 2003, White Lotus Anti Aging LTD. ALLA RÄTTIGHETER FÖRBEHÅLLS. Tillstånd ges att elektroniskt kopiera och skriva ut delar av denna webbplats i det enda syftet att göra en beställning hos White Lotus Anti Aging LTD eller köpa produkter från White Lotus Anti Aging LTD. Du får visa och, med förbehåll för alla uttryckligen angivna begränsningar eller begränsningar som hänför sig till specifikt material, ladda ner eller skriva ut delar av materialet från de olika områdena på webbplatsen enbart för eget icke-kommersiellt bruk, eller för att göra en beställning med White Lotus Anti Aging LTD eller för att köpa White Lotus Anti Aging LTD produkter. All annan användning, inklusive men inte begränsat till reproduktion, distribution, visning eller överföring av innehållet på denna webbplats är strängt förbjudet, såvida det inte godkänts av White Lotus Anti Aging LTD. Du samtycker vidare till att inte ändra eller ta bort några äganderättsmeddelanden från material som laddats ner från webbplatsen.

Varumärken

Alla varumärken, servicemärken och varumärken som tillhör White Lotus Anti Aging LTD som används på webbplatsen är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör White Lotus Anti Aging LTD

Garantifriskrivning

Denna webbplats och materialen och produkterna på denna webbplats tillhandahålls "i befintligt skick" och utan garantier av något slag, vare sig uttryckliga eller underförstådda. Så långt det är tillåtet enligt tillämplig lag, frånsäger sig White Lotus Anti Aging LTD alla garantier, uttryckliga eller underförstådda, inklusive, men inte begränsat till, underförstådda garantier om säljbarhet och lämplighet för ett visst syfte och icke-intrång. White Lotus Anti Aging LTD representerar eller garanterar inte att funktionerna på webbplatsen kommer att vara oavbrutna eller felfria, att defekterna kommer att korrigeras eller att denna webbplats eller servern som gör webbplatsen tillgänglig är fri från virus eller annat skadliga komponenter. White Lotus Anti Aging LTD lämnar inga garantier eller utfästelser angående användningen av materialet på denna webbplats när det gäller deras riktighet, noggrannhet, adekvathet, användbarhet, aktualitet, tillförlitlighet eller på annat sätt. Vissa stater tillåter inte begränsningar eller undantag för garantier, så ovanstående begränsningar kanske inte gäller dig.

Ansvarsbegränsning

White Lotus Anti Aging LTD ska inte hållas ansvarigt för några speciella skador eller följdskador som beror på användningen av, eller oförmågan att använda, materialet på denna webbplats eller produkternas prestanda, även om White Lotus Anti Aging LTD har informerats om av möjligheten till sådana skador. Tillämplig lag kanske inte tillåter begränsning av ansvarsfrihet eller oförutsedda skador eller följdskador, så ovanstående begränsning eller undantag kanske inte gäller dig.

Typografiska Fel

I händelse av att en White Lotus Anti Aging LTD-produkt av misstag listas till ett felaktigt pris, förbehåller sig White Lotus Anti Aging LTD rätten att vägra eller annullera alla beställningar som gjorts för produkter som är listade till felaktigt pris. White Lotus Anti Aging LTD förbehåller sig rätten att vägra eller annullera sådana beställningar oavsett om beställningen har bekräftats och ditt kreditkort debiterats. Om ditt kreditkort redan har debiterats för köpet och din beställning annulleras, kommer White Lotus Anti Aging LTD att kreditera ditt kreditkortskonto till ett belopp av det felaktiga priset.

Termin; Uppsägning

Dessa villkor är tillämpliga på dig när du går in på webbplatsen och/eller slutför registreringen eller köpprocessen. Dessa villkor, eller någon del av dem, kan sägas upp av White Lotus Anti Aging LTD utan förvarning när som helst, oavsett anledning. Bestämmelserna rörande upphovsrätt, varumärke, ansvarsfriskrivning, ansvarsbegränsning, gottgörelse och diverse, ska fortsätta att gälla vid uppsägning.

Lägga Märke Till

White Lotus Anti Aging LTD kan skicka meddelande till dig via e-post, ett allmänt meddelande på webbplatsen eller på annat tillförlitligt sätt till den adress du har uppgett till White Lotus Anti Aging LTD.

Diverse

Din användning av denna webbplats ska i alla avseenden regleras av lagarna i delstaten Kalifornien, USA, utan hänsyn till lagvalsbestämmelser, och inte av 1980 års FN-konvention om avtal för internationell försäljning av varor. Du samtycker till att jurisdiktion över och plats i alla rättsliga förfaranden som direkt eller indirekt uppstår ur eller relaterade till denna webbplats (inklusive men inte begränsat till köp av White Lotus Anti Aging LTD-produkter) ska ligga i delstats- eller federala domstolar i Los Angeles County, Kalifornien. Varje åtgärdsanspråk eller anspråk du kan ha med avseende på webbplatsen (inklusive men inte begränsat till köp av White Lotus Anti Aging LTD-produkter) måste inledas inom ett (1) år efter att anspråket eller åtgärdsorsaken uppstår. White Lotus Anti Aging LTD:s underlåtenhet att insistera på eller genomdriva strikt genomförande av någon bestämmelse i dessa villkor ska inte tolkas som ett avstående från någon bestämmelse eller rättighet. Varken uppförandet mellan parterna eller handelspraxis ska agera för att ändra någon av dessa villkor. White Lotus Anti Aging LTD kan överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt detta avtal till vilken part som helst när som helst utan att meddela dig.

Användning av webbplatsen

Trakasserier på något sätt eller i någon form på webbplatsen, inklusive via e-post, chatt eller genom användning av obscent eller kränkande språk, är strängt förbjudet. Imitation av andra, inklusive en White Lotus Anti Aging LTD eller annan licensierad anställd, värd eller representant, såväl som andra medlemmar eller besökare på webbplatsen är förbjuden. Du får inte ladda upp, distribuera eller på annat sätt via webbplatsen publicera något innehåll som är ärekränkande, ärekränkande, obscent, hotande, inkräktande på integritet eller publicitetsrättigheter, kränkande, olagligt eller på annat sätt stötande som kan utgöra eller uppmuntra till ett brott, kränka någon parts rättigheter eller som på annat sätt kan ge upphov till ansvar eller bryta mot någon lag. Du får inte ladda upp kommersiellt innehåll på webbplatsen eller använda webbplatsen för att uppmana andra att gå med i eller bli medlemmar i någon annan kommersiell onlinetjänst eller annan organisation.

Ansvarsfriskrivning För Deltagande

White Lotus Anti Aging LTD granskar inte och kan inte granska all kommunikation och material som postats till eller skapats av användare som kommer åt sidan, och är inte på något sätt ansvarig för innehållet i dessa kommunikationer och material. Du bekräftar att genom att ge dig möjligheten att se och distribuera användargenererat innehåll på webbplatsen, agerar White Lotus Anti Aging LTD bara som en passiv kanal för sådan distribution och tar inte på sig några skyldigheter eller ansvar avseende något innehåll eller aktiviteter på plats. White Lotus Anti Aging LTD förbehåller sig dock rätten att blockera eller ta bort kommunikation eller material som de anser vara (a) kränkande, ärekränkande eller obscent, (b) bedrägligt, vilseledande eller vilseledande, (c) i strid med en upphovsrätt , varumärke eller; annan immateriell egendomsrätt för någon annan eller (d) stötande eller på annat sätt oacceptabel för White Lotus Anti Aging LTD efter eget gottfinnande.

Skadeersättning

Du samtycker till att gottgöra, försvara och hålla White Lotus Anti Aging LTD, dess tjänstemän, styrelseledamöter, anställda, agenter, licensgivare och leverantörer (tillsammans "tjänsteleverantörerna") skadeslösa från och mot alla förluster, utgifter, skador och kostnader, inklusive rimliga advokatarvoden, till följd av eventuella brott mot dessa villkor eller någon aktivitet relaterad till ditt konto (inklusive vårdslöst eller olagligt beteende) av dig eller någon annan person som går in på webbplatsen med ditt internetkonto.

Tredjepartslänkar

I ett försök att ge ökat värde till våra besökare kan White Lotus Anti Aging LTD länka till webbplatser som drivs av tredje part. Men även om den tredje parten är ansluten till White Lotus Anti Aging LTD, har White Lotus Anti Aging LTD ingen kontroll över dessa länkade webbplatser, som alla har separata sekretess- och datainsamlingsmetoder, oberoende av White Lotus Anti Aging LTD. Dessa länkade webbplatser är endast till för din bekvämlighet och därför kommer du åt dem på egen risk. Icke desto mindre strävar White Lotus Anti Aging LTD efter att skydda integriteten för sin webbplats och länkarna som placeras på den och begär därför all feedback på inte bara sin egen webbplats, utan även för webbplatser som den länkar till (inklusive om en specifik länk inte gör det arbete).

Återbetalningspolicy

White Lotus Anti Aging LTD stöder helhjärtat och följer EU:s konsumentskyddsförordningar för distansförsäljning (DSR) 2000. Detta täcks av EU-direktiv 97/7 EC

Dessa regler är utformade för att skydda konsumenter och ge dem ett liknande skydd som det man upplever när man handlar personligen. Vi hoppas att vi genom att följa dessa regler tillåter konsumenter att handla med mer självförtroende och förtroende online.

 En steg-för-steg-guide till den vita Lotus-returpolicyn 

 • 1. Alla kunder har rätt att häva köpeavtalet inom 7 dagar efter mottagandet av de sålda varorna.
 • 2. Uppsägning av försäljningen måste skickas till White Lotus i en varaktig form såsom e-post, post eller fax. Bevis på att detta dokument har skickats måste sparas.
 • 3. Denna returpolicy gäller enligt lag inte för "varor som på grund av sin natur inte kan returneras". Detta inkluderar alla sterila produkter såsom hudrullar som är förpackade i manipuleringssäkra förpackningar och har öppnats. Det inkluderar även White Lotus-sortimentet av skönhetsprodukter om de öppnas eller manipuleras på något sätt.
 • 4. Avbeställningspolicyn gäller inte heller för några "ljud- eller bildinspelningar som kunden har öppnat". Detta inkluderar White Lotus instruktions-DVD-skivor.
 • 5. Kunder betalar hela kostnaderna för att returnera varorna till den adress som anges av White Lotus Anti Aging.
 • 6. Kunder har en lagstadgad omsorgsplikt för alla White Lotus-varor medan de är i deras vård och är skyldiga att iaktta rimlig försiktighet vid retur av varor. White Lotus har rätt att överklaga eventuell återbetalning om detta inte efterlevs.
 • 7. Vi begär att alla varor som returneras returneras inom 14 dagar efter mottagandet.
 • 8. White Lotus kommer att återbetala kostnaden för varorna inklusive vårt eventuella porto som betalats vid försäljningstillfället inom 30 dagar efter att ha mottagit en giltig uppsägning av köpekontraktet från kunden.
 • 9. Om varorna är felaktiga vid mottagandet kommer White Lotus att ge full återbetalning.
 • 10. Denna policy gäller inte för Business to Business-försäljningsavtal.

 

Klarna

 

I sammarbete med Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Sverige, erbjuder vi dig följande betalningsalternativ. Betalning ska göras till Klarna:

 

 • Betala in 3
 • Betala Senare
 • Betala Nu
 

Mer information och Klarnas användarvillkor hittar du här. Allmän information om Klarna finns här. Dina personuppgifter hanteras i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning och i enlighet med informationen i Klarnas integritetspolicy.